Leadership

BYES Leadership Team

Chair

Shariful Islam

President

Jillur Rahim

Vice-President

Ashiqur Rab

Vice-President

Nabila Hossain

Senior Member

Asif Hoque

Senior Member

Tafhimur Rahim

Senior Member

Tanin Zaid

Senior Member

Zunaid Al Mamun

Founder and Senior Member

Shamimul Islam